මෙවර දුරුතු පොහොය දින වෙනුවෙන් ලංකාපටුන විහාරස්ථානයේ සැදැහැවත් බෞද්ධ පින්වතුන් රැසකගේ දායකත්වයෙන් ආගමික වැඩසටහන් බොහොමයක් සිදුවිය